Home » Arap Milliyercilği Arap ırkı » ARAPLAR MI BEDEVİLER Mİ?

ARAPLAR MI BEDEVİLER Mİ?

Kur’an meallerinde 9-10 ayette Bedevilerden bahsedilir.  Ama Bedevi sözcüğü sadece bir ayette geçer. Diğerlerinde Araplardan bahsedilir. Fakat tahrifatçı mealcilerimiz Arapları korumak için olsa gerek, Araplar yerine Bedeviler diye çevirir ve hepimizi aldatırlar. Şimdi bu aldatmayı görelim:

Ahzap-20. Yahsebûnel ahzâbe lem yezhebû, ve in ye’til ahzâbu yeveddû lev ennehumbâdûne fîl a’râbi yes’elûne an enbâikum, ve lev kânû fîkum mâ kâtelû illâ kalîlâ

Müttefik düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer o birlikler bir daha gelecek olsa, çölde bedevi Araplar içinde yer alıp, sizin haberlerinizden sormayı arzu ederler, içinizde kalacak olsalar da sadece pek az harp ederler.

Ayette geçen badune sözcüğü Bedeviler demektir. “Badune fi el Arabi” ise Bedevi Araplar arasında anlamına gelir. Bu doğru bir çeviridir.

Aşağıdaki ayetlerde ise Bedevilerden değil Araplardan bahsedilir. Ama mealciler Araplar demez, Bedeviler diye aktarır.

Tevbe-97. El a’râbu eşeddu kufren ve nifâkan ve ecderu ellâ ya’lemû hudûdemâ enzelallâhu alâ resûlih, vallâhu alîmun hakîm

Görüldüğü gibi ayette “el Arabü” yazmaktadır. Şimdi en ünlü mealcilerimizin meallerini görelim:

Diyanet:

Bedevîler inkâr ve nifak bakımından daha ileri ve Allah’ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Süleyman Ateş:

Bedevi Araplar, küfür ve iki yüzlülükçe daha yaman ve Allâh’ın, Elçisine indirdiği şeylerin sınırlarını tanımamağa daha müsâittirler. Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.

İbni kesir:

Bedeviler; küfür ve nifak bakımından daha yaman ve Allah’ın peygamberine indirdiğinin hududunu bilmemeye daha müsaittirler. Ve Allah; Alim’dir, Hakim’dir.

Yaşar Nuri:

Çöl Arapları; küfür, parçalanma/ikiyüzlülük yönünden daha şiddetli; Allah’ın resulüne indirdiği şeylerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah Alîm’dir, Hakîm’dir.

Edip Yüksel:

Araplar inkarcılıkta ve ikiyüzlülükte en aşırıdırlar. ALLAH’ın elçisine indirdiğini tanımamaya da en yakındırlar. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

Tek doğru çeviri Edip yüksel’in. Elmalılı orijinalinde Araplar diye geçerken, sadeleştirilmiş halinde Bedeviler’e çevirmiş düzenbazlar.

Elmalılı Orijinal:

Ârâbîler küfürce ve nifakça daha şiddetlidirler, bununla beraber Allahın Resulüne indirdiği ahkâmın hududunu bilmemiye daha lâyıktırlar, Allah alîmdir, hakîmdir.

Elmalılı-Sadeleştirilmiş:

Bedeviler küfür ve nifak bakımından daha beterdirler; bununla beraber Allah’ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını bilmemeye daha layıktırlar; Allah, bilendir, hikmet sahibidir.

Bir ayet örneği daha verelim:

Fetih-11. Se yekûlu lekel muhallefûne minel a’râbi şegaletnâ emvâlunâ ve ehlûnâ festagfir lenâ, yekûlûne bi elsinetihim mâ leyse fî kulûbihim, kul fe men yemliku lekum minallâhi şey’en in erâde bikum darren ev erâde bikum nef’â, bel kânallâhu bi mâ ta’melûne habîrâ

Diyanet:

Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanları sana, “Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu; Allah’tan bizim için af dile” diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: “Allah, sizin bir zarara uğramanızı dilerse, yahut bir yarar elde etmenizi dilerse, O’na karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır, Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”

Yaşar Nuri:

Bedevilerden, geri bırakılmış olanlar sana şöyle diyecekler: “Bizleri, mallarımız ve ailelerimiz oyaladı. O halde bizim için Allah’tan af dile.” Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki: “Allah size bir zarar dilerse, yahut bir yarar murat ederse, O’nun sizin için dilediğine kim engel olabilir?” Doğrusu şu ki, Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdardır.

Süleyman Ateş:

Göçebe Araplardan geri bırakılanlar, sana diyecekler ki: “Mallarımız ve çocuklarımız bizi, (seninle beraber gelmekten) alıkoydu. Bizim için mağfiret dile.” Onlar, dilleriyle kalblerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. De ki: “Allâh size bir zarar vermek istemiş, yahut size bir yarar vermek istemiş olsa Allâh’ın, sizin için dilediğine kim engel olabilir? Hayır, Allâh yaptıklarınızı haber almaktadır.”

Edip Yüksel:

Araplardan geride kalanlar, ‘Paralarımız ve çoluk çocuğumuz bizi alıkoydu, bizim için bağışlanma dile,’ diyeceklerdir. Onlar gönüllerindekini değil, dilleriyle söylerler. De ki, ‘Sizin için bir zarar veya yarar dilerse ALLAH’ın bu dileğine kim engel olabilir?’ Oysa ALLAH tüm yaptıklarınızdan haberdardır.

Yine tek doğru çeviri Edip Yüksel.

Edip Yüksel de tahrifatçılardandır ama bu konuda dürüst davranmış, hakkını verelim.

Araplar yerine Bedeviler diye çevrilen diğer ayetler de şunlar:

Tevbe-90-98-99-101-120, Fetih-16, Hucurat-14

Peki neden böyle çevrilmiştir? Bu aldatmanın sebebi ne olabilir?

Arap sözcüğünü gördükleri yerde Bedevi’ye çevirmişler. Sadece Arapça’lar hariç, bir de Füssilet 44’de geçen “Bir Arap peygamber öyle mi?” ifadesi hariç.

Diğerlerinde genelde Araplar eleştiriliyor, aşağılanıyor.

Demek ki Arapları korumak için Bedevi olarak çevirdikleri anlaşılıyor.

Belki peygamber efendilerinin de Arap olmasını düşünerek Araplığı kutsal görüyor ve incitmek istemiyorlar. Yani, madem onlara göre bu kitabın yazarı Allah, bunlar Allah’ın yakıştırdığını Araplara yakıştırmıyor, Allah’ın sözünü değiştiriyorlar.

“Araplar küfür ve ikiyüzlülükte en aşırı olanlardır.” sözünü örtmüş, kamufle etmişlerdir. Ayette geçen Arap aşağılamasını gizlerler ama uyduruk hadislerde Türklerin eleştirilmesi konusunda kılları kıpırdamaz.

Hucurat-14′de “Araplar ‘İnandık,’ dediler. De ki, ‘Siz inanmadınız, fakat inanç kalbinize girinceye kadar, ‘teslim olduk’ deyin. Allah’a ve elçisine uyarsanız yaptıklarınızdan hiç bir şeyi eksiltmez. Allah bağışlayandır, rahimdir.” der. Ama bizim dinci-diyanetçilerimiz imanı olmayanları Bedevi yapar, Arapları korumak için. Arap Milliyetçiliğinin savunma kanadıdır bu. “Çocuğunuza müslüman ismi koyun” diyerek Türkçe isimler yerine Arapça isimleri yerleştirenler de, müslüman olmak isteyene Arapça isim şartı koyanlar da aynı takımın elemanlarıdır.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s